Angelica Herbs Logo

X - Herbs by Chinese Name

Herbs sorted by Chinese Name.

Sort by:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | all

X

Xi Shu

Xi Xin

Xi Yang Shen

Xia Ku Cao

Xiang Fu, Sui Cao

Xiao Jin Ying

Xu Duan

Xuan Shen

designed and programed by design laurels