Angelica Herbs Logo

L - Herbs by Chinese Name

Herbs sorted by Chinese Name.

Sort by:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | all

L

Lei Gong Teng, Lei-Kung T'eng

Lian Qiao, Qing Lian Qiao, Huang Lian Qiao

Ling Zhi

Lu Hui

Lu Lu Tong

Lu Song Guo

Luei Gong Gen

Luo Han Guo, Luo han kuo

designed and programed by design laurels