Angelica Herbs Logo

J - Herbs by Chinese Name

Herbs sorted by Chinese Name.

Sort by:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | all

J

Ji Xing Zi

Jiang Huang

Jiao Gu Lan, Jiaogulan, Xiancao, Xianxao, Amachazu

Jie Geng

Jin Yin Hua

Jin Zhan Ju

Jing Jie

Jiu Yan Du Huo

Ju Hua

Ju Hua Nao

Jue Ming Zi

designed and programed by design laurels