Angelica Herbs Logo

C - Herbs by Chinese Name

Herbs sorted by Chinese Name.

Sort by:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | all

C

Cang Zhu

Chai Hu

Chen Pi

Chi Ling, Chi Fu Ling

Chuan Mu Tong

Chuan Niu Xi

Chuan Xin Lian

Chuan Xiong

Ci Wu Jia

designed and programed by design laurels